Traktorit

Traktoreiden jarrumääräykset muuttuivat vuoden 2018 alussa - milloin uudella traktorilla saa vetää jarrutonta työkonetta tai perävaunua?

Uusi traktoriasetus astui voimaan 1.1.2018, jonka myötä viimeisetkin poikkeukset jarruttomien työkoneiden ja perävaunujen vetomassoista poistuivat.
Tapio Vesterinen
1.1.2018 jälkeen rekisteröityihin traktoreihin saa kytkeä kytkentämassaltaan enintään 3 500 kg jarruttoman perävaunun tai työkoneen. Jarruasiassa on hyvä muistaa, että esimerkiksi perävaunun jarrut lisäävät turvallisuutta huomattavasti pitäen liukkaalla jarruttaessa yhdistelmän suorassa huomattavasti paremmin kuin jarruttoman perävaunun tapauksessa.

Konekaupan arveltiin lähes pysähtyvän vuoden alussa, kun jarruvaatimukset olivat vielä epäselviä. Kauhuskenaariona oli, että traktoreihin tulevat kaksipiiriset perävaunun jarrujärjestelmät eivät sovellu vanhojen työkoneiden käyttöön. Yleinen uskomus oli myös se, että uudella traktorilla ei saa vetää vanhempia työkoneita.

Todellisuus olikin hieman toinen. Hydrauliset kaksipiirijarruventtiilit soveltuvat myös vanhempien yksipiiristen jarrujen käyttöön, ja varsinkin isommissa traktoreissa vakiovarustukseen on lisätty kaksipiiriset paineilmajarrut, joiden rinnalla on sallittua käyttää perinteistä yksipiiristä hydraulista jarruventtiiliä siirtymäaikana, joka näillä näkymin jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Tässä artikkelissa keskitymme uuden traktoriasetuksen mukaisten traktoreiden jarruttomien työkoneiden ja perävaunujen kytkentämassoihin.

Tyyppihyväksytyllä ja hyväksymättömällä työkoneella eri jarruvaatimukset

Työkoneiden ja perävaunujen vapaaehtoinen tyyppihyväksyntä tuli mahdolliseksi EU:n alueella jo aiemmin. Tyyppihyväksyntä on konevalmistajalle vapaaehtoinen, ja mahdollistaa työkoneen tai perävaunun hyväksyttämisen koko EU:n alueelle yhdellä kertaa.

Tyyppihyväksytyn ja hyväksymättömän perävaunun jarruvaatimuksissa on oleellinen ero. Tyyppihyväksytyn työkoneen tai perävaunun jarrujen on oltava vaatimusten mukaisia ja tietyn tehovaatimuksen täyttäviä. Tyyppihyväksytyssä työkoneessa on myös oltava erilaisia turvaominaisuuksia esimerkiksi sen tilanteen varalle, että työkone irtoaa traktorista kesken ajon.

Tyyppihyväksymättömässä laitteessa taasen jarruille ei ole vaatimuksia. Periaatteessa tyyppihyväksymättömän tai työkoneen tai perävaunun jarruksi riittää karrikoidusti hydraulisylinterillä maahan painuva kakkosnelonen.

3 500 kg ei ole automaatio

Nykyisin jarruttoman työkoneen tai perävaunun suurin sallittu kytkentämassa on syytä katsoa traktorin tyyppikilvestä. Yleinen uskomus vaikuttaa olevan se, että uudella traktorilla saa hinata aina 3 500 kg jarrutonta työkonetta tai perävaunua, tai kaksi kertaa traktorin omamassan suuruista jarrutonta työkonetta tai perävaunua. 3 500 kg jarruton vetomassa ei ole kuitenkaan yleinen sääntö, vaan sallittu paino voi vaihdella suurestikin.

Traktorin jarrujen tulee täyttää tyyppihyväksyntätarkastuksessa asetuksessa 2015/68 määritellyt vaatimukset. Kaikkien EU:n alueella myytävien traktorimallien tulee siis läpäistä uuden traktoriasetuksen mukainen tyyppihyväksyntätarkastus ennen markkinoille pääsyään. Tyyppihyväksyntä antaa traktorille käyttöluvan koko EU:n alueella.

Suomessa traktorin tyyppihyväksyntätarkastuksia tekee Eurofins Expert Services Oy:n Vakolan toimipiste. Hyväksytysti tehdyn tarkastuksen tulosten perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää traktorimallille tyyppihyväksynnän.

Massat määritellään mittauksilla

Jarruttoman työkoneen tai perävaunun massat määritellään jokaiselle traktorimallille erikseen. "Massa määritellään käytännön jarrutuskokeilla, joissa saavutettujen hidastuvuuksien perusteella sallittu massa määritellään tietylle traktorimallille”, asiantuntija Matti Serenius Eurofins Expert Services Oy:ltä selventää.

”Mitä painavampi traktori on, sitä todennäköisemmin sillä saa vetää kytkentämassaltaan 3 500 kg jarrutonta työkonetta tai perävaunua”, Serenius jatkaa. ”Nykytraktoreiden jarrut ovat niin tehokkaita, että traktorin jarrut kyllä riittävät pysäyttämään sallituissa rajoissa olevat yhdistelmämassat, mutta etenkin suurilla nopeuksilla tämä johtaa siihen, että valtavat määrät liike-energiaa muuttuu lämmöksi traktorin jarruissa”, hän kertoo.

1.1.2018 voimaan astunut uusi traktoriasetus tiukensi myös jarruvaatimuksia. "Jarruille ei riitä enää, että tietty pysähtymismatka täyttyy. Uudessa asetuksessa on asetettu vaatimukset sille, miten nopeasti jarrut reagoivat jarrupolkimen painamiseen ja miten hyvin ne toimivat kuumina. Varajarrun käytön on oltava portaattomasti säädettävä ja perävaunun jarruille menevän ohjauspaineen on toimittava käytännössä viiveettömästi suhteessa traktorin jarrupolkimen käyttöön", Serenius selventää.

Uuden traktoriasetuksen mukaan traktorissa on oltava perävaunulle kaksipiirinen hydraulinen ja/tai paineilmakäyttöinen jarrujärjestelmä.

Sama laki uusille ja vanhoille traktoreille

Olipa kyseessä sitten ennen tai jälkeen 1.1.2018 rekisteröity traktori, tieliikennelain näkökulmasta molemmat traktorit ovat samassa asemassa.

"Huhut massarajojen muuttumisesta 1.1.2018 perustunevat siihen, että traktoreiden tyyppihyväksynnän uusi puiteasetus (EU) N:o 167/2013 ja sen nojalla vuonna 2015 annettu jarruja koskeva asetus (EU) 2015/68 tuli pakolliseksi uusien traktoreiden rekisteröinnissä 1.1.2018", erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tyyppihyväksyntäyksiköstä kertoo.

Edellä mainittu jarruasetus säätää traktoreille seuraavaa: ”Vedettävän ajoneuvon jarruttamattoman massan ilmoitettu enimmäisarvo saa olla enintään 3 500 kg”.

"Tällaista rajaa ei ollut aiemmassa traktoreiden puitedirektiivissä 2003/37/EY. Valtra salli direktiivin 2003/37/EY mukaisissa tyyppihyväksynnöissä yli 10 000 kg:n massoja jarruttomalle perävaunulle, mutta useimmat muut traktorivalmistajat rajasivat jo silloin jarruttoman perävaunun massaksi 3 500 kg", Kärkkäinen jatkaa.

Tieliikennelaki ja traktoriasetus ovat eri asia

Traktorilla hinattavien laitteiden massoista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992), joka on annettu tieliikennelain nojalla. Asetuksen 35 pykälässä ovat traktorilla hinattavien ajoneuvojen kytkentämassojen rajat, mutta 32 a pykälässä sanotaan, että ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuvia suurimpia teknisesti sallittuja hinattavia massoja ei kuitenkaan saa ylittää.

Asetuksen toisen pykälän määritelmän mukaan kytkentämassalla tarkoitetaan kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa. Jos traktorin tyyppikilpi sallii jarruttoman perävaunun massaksi 3 500 kg, tarkoittaa tämä siis kytkentämassaa.

Jarruton perävaunu tai työkone voi painaa yli 3 500 kg, kunhan rajan ylimenevä osuus kuormittaa traktorin vetokoukkua. Tässäkin on muistettava se, ettei vetokoukun tai vetolaitteen tai traktorin taka-akselin suurimpia sallittuja massoja ylitetä.

Lainsäädännön näkökulmasta asia on selkeä. "Traktorin tyyppikilven massarajoja suurempia hinattavia massoja ei siis sallita. Tieliikennelainsäädännön massarajat eivät riipu traktorin rekisteröintipäivästä", Kärkkäinen muistuttaa.

Jarruvaatimukset traktorivalmistajan näkökulmasta

Vaikka traktoriasetuksen tuomista tiukennuksista onkin kohistu kuluvan vuoden aikana, muutokset ovat kuitenkin selvästi yleisesti luultua pienempiä. Jarruttoman perävaunun massat ovat tiukentuneet ainoastaan Valtran tapauksessa, joka on ennen traktoriasetuksen voimaan tuloa sallinut suurempia jarruttomien työkoneiden ja perävaunujen massoja.

Esimerkiksi vuosimallin 2014 Valtra N103 -traktorille valmistaja salli 12 tonnin jarruttoman perävaunumassan, mutta vuosimallin 2018 T214 Versun tyyppikilvessä suurin jarruton massa on uuden asetuksen mukaiset 3 500 kg.

"Suurempien jarruttomien vetomassojen taustalla ovat vaikuttaneet historialliset syyt", jarruasioista vastaava tuotekehitysinsinööri Ville Suihkonen Valtralta kertoo. "Edellinen jarruja koskenut direktiivi oli vuodelta 1974, joka pienin päivityksin muutettuna oli voimassa aina viime vuoden loppuun saakka. Tämä direktiivi ei juurikaan ottanut kantaa työkoneen tai perävaunun vetämiseen, joten harppaus oli valtava vuonna 2015 laadittuihin määräyksiin siirtyessä", Suihkonen selventää määräysten taustoja.

"Suomessa esimerkiksi perävaunumarkkinat ovat siitä harvinaisia, että useat valmistajat myyvät edelleen uusia jarruttomia perävaunuja. Useimmissa maissa lähes kaikki traktoriperävaunut varustetaan jarruilla", hän jatkaa.

Suihkosen mukaan hinattavan laitteen jarrujen merkitys korostuu erityisesti traktoreiden nopeuksien kasvaessa. Hinattavan laitteen jarrut ovat tärkeät sekä liikenneturvallisuuden että traktorin jarrujen liiallisen kuomittamisen välttämisen takia.

Valtran nykymallistossa A-sarjaa ja pienintä N-sarjan mallia lukuun ottamatta muille malleille sallitaan 3 500 kg jarruttoman perävaunun tai työkoneen kytkentämassa.

Jarrut parantavat turvallisuutta

Jarruasiassa on syytä muistaa, että jarrut lähtökohtaisesti aina parantavat yhdistelmän turvallisuutta. Jarruton perävaunu saattaa erityisesti liukkaalla äkkijarrutuksessa suistaa yhdistelmän linkkuun. Mittauksissamme on myös havaittu, että traktori, johon on kytketty jarrullinen perävaunu, saattaa pysähtyä tyhjää traktoria nopeammin.

Jarruin varustettu työkone säästää myös traktorin jarruja. Uusimpien traktoreiden jarrujen tehot riittävät pysäyttämään sallittua painavammankin yhdistelmän menon, mutta jarrujen ylikuormittaminen aiheuttaa todennäköisesti ennenaikaisen jarruremontin, mikä maksaa sekin rahaa – nopeasti useampien työkonejarrujen hankkimisen vastaavan summan.

Traktoriasetuksen voimaanastuminen tarkoittanee Suomessa siirtymistä kohti keskieurooppalaista käytäntöä, jossa lähes kaikki työkoneet ja perävaunut varustetaan jarruin. Työkonetta tai perävaunua hankkivan kannattaakin valita hinattavaan laitteeseen jarrut tulevaisuutta ajatellen, ne saattavat olla kysytty varuste työkonetta tai perävaunua vaihtoon tai myyntiin tarjotessa.

Olipa työkoneessa tai perävaunussa jarrut tai ei, on silti syytä muistaa, ettei sallittuja massoja tule ylittää missään tapauksessa.

Jarrutonta työkonetta tai perävaunua hinaavan muistilista

• Tarkasta käyttämäsi traktorin suurin sallittu jarruttoman työkoneen tai perävaunun kytkentämassa traktorin tyyppikilvestä

• Jarruttoman työkoneen massa on turvallisinta selvittää punnitsemalla, tyyppikilven paino saattaa poiketa koneen myöhemmästä varustelusta johtuen

• Kytkentämassalla tarkoitetaan perävaunun tai työkoneen akseleiden kautta maahan vaikuttavaa massaa, eikä siihen lasketa mukaan aisapainoa

• Uuteen traktoriin saa kytkeä vanhan jarruttoman työkoneen, jos sallitut kytkentämassat eivät ylity

Aiheeseen liittyvät artikkelit
Luetuimmat